© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.
 

 

aannemen

(supposer)

assume

I. 

'geloven, als juist of zo zijnd onderstellen; veronderstellen

's'imaginer, penser, croire (que quelque chose existe/est vrai)' 

'to think, without proof, that sth is true; to suppose

1.
NP ___ NP

2.
>>> veronderstellen

3.
NP ___ dat Pfin

4.
>>> 3.

1.
NP ___ NP (à NP)

2.
NP ___ NP C2

3.
NP ___ que Pfin 

4.
NP ___[Pass.] Pinf2
 

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP C2

3.
NP ___ (that) Pfin

4.
NP ___ NP to Pinf2

II. 

'vooronderstellen, impliceren' 

'avoir pour condition, demander, impliquer' 

'to require as a condition, to presuppose' 

1.
>>> veronderstellen

2.
>>> veronderstellen

3. 
>>> veronderstellen

1.
NP[nh] ___ NP 

2.
NP[nh] ___ que Pfin 

3.
NP[nh] ___ de Pinf 

1.
NP[nh] ___ NP 

2. 
NP[nh] ___ (that) Pfin

3. 
>>> 2.

III. 

'zich op een bepaalde wijze, in een bepaalde gedaante gaan vertonen' 

'se montrer d'une certaine façon'

'to begin to have a particular quality; take on' 

1.
NP ___ NP

1. 
>>> prendre / adopter

1.
NP ___ NP

IV.

'(lett. of fig.) zich een bepaalde houding aanmeten'

'se comporter d'une certaine façon'

'to put on a particular expression or start behaving in a particular way'

1.
NP ___ [NP 'houding'/'pose']
 

2.
NP ___ [NP 'houding' tegenover] NP

1.
>>> adopter / se donner / affecter

2.
>>> adopter

1.
NP ___ NP
 

2.
>>> adopt

V.

'een bepaalde identiteit gaan dragen'

'se donner une identité'

'to take on a particular identity'

1.
NP ___ NP

1.
>>> adopter / acquérir

1.
NP ___ NP

VI.

'een belangrijke functie of verantwoordelijkheid opnemen'

'accepter une fonction ou des responsabilités particulières'

'to start exercising a powerful function or take responsibility for sth'

1.
>>> opnemen / overnemen
 
2.
>>> opnemen / overnemen

1.
>>> se charger / assumer

2.
>>> devenir

1.
NP ___ NP
 
2.
NP ___ NP as NP

VII.

'het eens zijn met iets, aanvaarden, goedvinden'

'donner son accord à quelque chose, s'engager à respecter' 

'to approve of sth, to undertake to respect sth'

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP van NP

3.
NP ___ NP als/voor C2

4.
NP ___ (van NP) dat Pfin

1.
>>> accepter

2.
>>> accepter

3.
>>> accepter

4.
>>> accepter

1.
>>> accept

2.
>>> accept

3.
>>> accept

4.
>>> accept

VIII.

'(met meerderheid van stemmen) goedkeuren'

'approuver quelque chose par une majorité des voix'

'to formally accept a proposal (by a majority vote)'

1.
NP ___ NP

1.
>>> adopter / approuver

1.
>>> approve / adopt

IX.

'iets in ontvangst nemen, of daartoe bereid zijn; aanpakken'

'(être d'accord pour) recevoir quelque chose'

'to (be willing to) receive sth'

1.
NP ___ NP

2.
NP ___ NP van NP

1.
>>> accepter

2.
>>> accepter

1.
>>> accept

2.
>>> accept

X.

'positief reageren op een aanbod'

'répondre positivement à une offre'

'to agree to an offer'

1.
NP ___ NP

1.
>>> accepter

1.
>>> accept

XI.

'iets of iemand als geschikt of beheersbaar toelaten'

'admettre quelqu'un comme un membre ou participant approprié'

'to admit sb or receive sth as adequate, suitable or manageable'

1.
NP ___ NP

1.
>>> admettre

1.
>>> accept

XII.

'in dienst nemen, een job geven'

'fournir un emploi à quelqu'un' 

'to give work to sb in return for payment'

1.
NP ___ NP
 

2.
NP ___ NP voor NP
 

3.
NP ___ NP op NP

1.
>>> embaucher / engager

2.
>>> embaucher / engager

3.
>>> embaucher / engager

1.
>>> take on /
employ / hire
 

2.
>>> take on /
employ / hire
 

3.
>>> take on / employ / hire

XIII.

'op zich nemen, zich belasten met'

'être d'accord pour assumer une tâche, une responsabilité'

'to decide to do sth, to take on a job or responsibility'

1.
NP ___ NP

1.
>>> accepter / se charger

1.
>>> take on / accept

XIV.

'(sportt.) de bal onder controle nemen'

'se mettre en possession du ballon'

'(sports) to take control of the ball'

1.
NP ___ 

2.
NP ___  [NP 'bal']

1.
>>> récupérer

2.
>>> récupérer

1.
>>> receive

2.
>>> receive

XV.

'als er opgebeld wordt de hoorn opnemen en de beller te woord staan'

'établir la communication avec quelqu'un qui vous appelle par téléphone'

'when the phone rings, to pick up the receiver and speak to the person who is calling'

1.
NP ___ telefoon

1.
>>> répondre

1.
>>> answer

XVI.

'(een religie of staatsvorm) als richtsnoer aanvaarden, gaan aanhangen'

'adhérer à une religion ou à une idéologie'

'to start to believe in a religion or political system'

1.
NP ___ NP

1.
>>> embrasser

1.
>>> embrace

XVII.

IDIOMS

1.
NP ___ NP voor kennisgeving

2.

NP ___ NP in genade

 

 

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS
 

voorbeelden - exemples - examples

NL

I.1.
Het stamt uit de hellenistische tijd en het is niet oorspronkelijk Grieks: men neemt een oriëntaalse herkomst aan: in ieder geval Westaziatisch en mogelijk Semitisch.
Niet onomstreden is de visie dat de basis van woordvormingsprocédés onderworpen kan zijn aan beperkingen van semantische aard. Diverse morfologen aarzelen om dergelijke beperkingen aan te nemen.
Maar waar is het centrum van de aarde? Het bevindt zich al vanaf het ontstaan van de aarde op dezelfde plaats. Ik doel niet op het kokende binnenste van de aardbol, maar op een gebied dat Joy Harjo en Stephen Strom aanduiden met Navaho Nation, in de staat Arizona, in Noord-Amerika. Tenminste, dat moeten we aannemen op gezag van hun publikatie met de daverende titel Secrets from the Center of the World.

I.3.
Conservatieve schattingen stellen het aantal Nederlanders in België op 100.000, maar aangenomen wordt dat het aantal in werkelijkheid veel hoger ligt.
Er bestaat geen eenduidige beschrijving van de wereld. We kunnen hoogstens aannemen dat er wel zoiets als een wereld bestaat, en dat de mensen daar ieder hun eigen notie van hebben.
Moeten we aannemen dat er helemaal geen druiloren bestaan, laat staan dat ze op de Centrumdemocraten stemmen?

De jongste cijfers betekenden opnieuw een signaal dat de Amerikaanse economie harder groeit dan werd aangenomen.

Wij gaan er onder meer van uit dat een goed management - en dat heeft Enso mogen we aannemen - in staat is om binnen 4,5 jaar bij Berghuizer een winstmarge van 3 procent over de omzet te realiseren.

De wassen reconstructie van haar gezicht is, zo mogen we aannemen, correct.

De telefoonlijnen van het hoofdkwartier zijn al enkele dagen buiten gebruik, naar men bij de VN/OAS aanneemt door toedoen van het regime.

Het boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor ondernemers en ontwerpers die nog niet overtuigd zijn van de noodzaak en voordelen van milieugerichte produktontwikkeling, omdat het aantoont dat economie en milieu niet onverenigbaar zijn, zoals vaak wordt aangenomen.


FR 

I.1.
Même si le suspense qui traverse tout le texte nous laisse clairement supposer l'issue de la pièce dès le premier acte.
Ce continent connaît un véritable processus de démocratisation. Malheureusement, il est loin de posséder la richesse qu'on lui suppose parfois.

I.2.
La logique de cette interpellation suppose le coupable connu et présuppose que la victime connaît son videur ou son assassin.
Pour annoncer des décisions impopulaires ou embarrassantes, les gouvernants ont la fâcheuse habitude de choisir les périodes de vacances, notamment celles des fêtes de fin d'année, lorsque l'attention de l'opinion publique et de la classe politique est supposée quelque peu distraite.

I.3.
Je suppose qu'ils dorment très bien à l'heure actuelle.
... comme pour beaucoup d'autres sujets traités, je suppose, que soient gommées les aspérités de la réalité.
Supposez qu'à côté des allocations familiales, il y ait des allocations scolaires pour chaque niveau d'enseignement.

I.4.
Il participera au sommet de l'organisation supposée incarner cette communauté d'intérêts, l'OTAN, au moment où elle vient de révéler, pathétiquement, son incapacité à faire face au plus grave conflit et aux plus terribles atrocités que l'Europe ait connus depuis la seconde guerre mondiale.


EN

I.1.
There are some things we have to assume in order to know anything.
Assuming a target inflation rate of 2% and a sustainable, medium-term growth rate of 2.5%, then the Fed should aim for growth in nominal GDP of around 5%.
The calculation is valid for the innermost layer of the wall at a constant transmural pressure and at steady state conditions. Furthermore, a uniformly cylindrical lumen and wall contact at the site of distension must be assumed during distensions.

I.2.
 Isaac Tubman observing, or hearing, that the mines were unwrought, must have assumed them available.

I.3.
Assuming that Leo Stevenson is sincere (I suspect he's controversial for effect), his statement that Monet is overrated shows poor aesthetic judgement.
It had been years since they had shared any meaningful form of physical relationship, and he had always assumed that she would find comfort elsewhere, just as he had done.
Her therapist held that it was natural and healthy for human beings to assume that bad things happened only to other people in remote areas.
It is reasonable to assume that such changes have significant social and economic effects, yet they have been conspicuously neglected by social scientists.
But some people — when they hear the word "Birmingham"— assume wrongly that the campus will be urban and unattractive.

When he had not returned by 1 a.m., it was assumed that he was the wanted man.
It is assumed that different pattern-controlling genes are switched on in forelimb and hindlimb, but this remains speculation.

Antislavery success, it was assumed, would be a large step towards creating a proper moral order in the world and from that could be expected to flow greater social and political harmony.

Particularly unimpressed was Nell McCafferty who thought it a bad choice as an opening movie which she assumed had been selected as a “keynote” film for the festival.
“Cosier, don't you think?” she said coyly, as she slid into a chair nearest the kitchen door and gave him what he could only assume was her standard come-hither look.

It was the old woman, she assumed.

She nodded assent and as I turned to lead the way I thought that at close quarters she was probably younger than I'd assumed, or else that she was older but immature: an odd impression, fleeting and gone.

Far from being antagonistic to the requirements of society — as was assumed by many theorists — infants are genetically biased towards the social and towards displaying social behaviours.
Mrs Shephard told farmers in her native Norfolk: “Farming is a major industry whose importance to maintaining the health of rural life, both for those who work in the countryside and those who visit it is all too easily forgotten. MAFF exists to serve the interests of that industry although it is not simply there to look after farmers as too many commentators still assume.”

I.4.
Often assumed to have been lost during World War II, East Berlin's historical research archives, like its art collections, have actually survived in remarkable completeness.
The Newsons suggest these associations stand out to such an extent that they “can be fairly assumed to be causative”.
He had never assumed her to possess a quality of mind like his own, a shared humour, interests in whatever interested him; but that did not matter in a wife.
Before the Collector continued about his business, Dr McNab asked him to come over to the window for a moment. He wanted to examine the Collector's right eye which had become red and rather swollen. The Collector himself had paid no attention to it, assuming it to be one of the many trivial ailments from which the garrison, deprived of adequate fresh food, was now suffering.

FR

II.1.
Parce qu'ils sont "incontrôlables" une fois publiés, vendus, disséminés, lus, les livres sont une formidable barrière contre toute tentation totalitaire; les nouvelles technologies de l'ère multi médias, parce qu'elles supposent quelques grands centres organisateurs diffuseurs, sont plus vulnérables à un contrôle centralisé.
Encore à l'état d'études, la mesure suppose, pour être applicable, un interventionnisme de la part des pouvoirs publics qui sied mal avec les rengaines du chantre du "libéralisme populaire".

II.2.
Une telle hypothèse n'est pas absurde, compte tenu de l'accélération de la reprise au cours des mois récents outre Atlantique. Cela suppose cependant qu'à partir d'un certain seuil la croissance américaine deviendrait dynamique pour l'Europe.
Avant de penser à changer la loi, nous avons besoin d'un large débat, empreint de maturité, sur ce thème. Cela suppose que les hommes politiques aient le courage de prendre position, quitte à prendre des risques sur le plan électoral.

II.3.
Exonérer totalement de cotisations sociales les emplois non qualifiés, ce qui suppose de choisir entre un transfert sur la taxation des revenus et sur celle des énergies polluantes : j'écarte pour ma part toute augmentation de TVA appelée "TVA sociale" pour la circonstance.


EN 

II. 1.
The previous paragraph assumes the existence of a decoding device in the cell, able to translate particular triplets into particular amino acids.
The themes Knapp picks out about community care, the mixing of the economy and the drive to cut municipal costs, viewed in the light of the OECD concern to develop customer charging for services, assume a market among those with long-term illnesses or needs for support.

II.2.
Note that the description above assumes the issue is a straight fixed rate bond.
The Guide 's critical position assumes Shakespeare produced a body of autonomous work which reflected his uninhibited intentions, and this (unstated) supposition certainly pushes history to the background.

NL 

III.1.
Nouwen vindt dat dat beter moet. De benodigde reorganisatie heeft evenwel nog geen vaste vormen aangenomen.
Welke vorm dit verlangen verder ook mag aannemen - een fantasieloos conservatisme of utopische plannen over duurzame ontwikkeling - doet hier verder niet zo terzake.
De vrije economie heeft misvormde trekken aangenomen.
Onderwijl werd hij ook nog achtervolgd door echtscheidingsperikelen die een publiek karakter aannamen toen zijn vrouw hem in een Russisch weekblad beschuldigde van intimidatiepraktijken.
De verblijftijd van de lucht aan de telescoopdelen is zo kort, dat ze geen tijd heeft een afwijkende temperatuur aan te nemen.
Het papier neemt de geur aan van wat erin verpakt zit. (Verschueren)


EN

III.1.
The narrow road to Leck goes between buildings and immediately assumes a rural character, reaching the little community of Leck after a pleasant mile graced by lovely trees.
Initiatives such as the seminar on communication and democracy, which is reported in an article on this page, assume increasing importance as the future of democracy in Zaire remains in the balance.
However, during the Eighties Irish provincial rugby has assumed a Third World status in relation to New Zealand's.
As God's revelation of himself unfolded, and as his work of salvation continued, men and events in history assumed different proportions.

NL

IV.1.
De omzetten waren niet groot, doordat beleggers een zeer afwachtende houding aannemen.
Zo staat een spichtig Pools meisje er beschaamd en schutterig bij, terwijl haar Newyorkse leeftijdgenootje een weliswaar verlegen maar toch geroutineerde filmster-pose aanneemt.

IV.2.
In de brief aan Zlenko prees Christopher de ,,verzoenende'' houding die Kiev tot nu toe tegenover de Krim heeft aangenomen en riep hij de Oekraïne op ,,terughoudendheid'' te blijven betrachten.


EN

IV.1.
Harry tried to assume an appealing expression.
The dusky features of both slaves assumed long-suffering expressions, and one of them pursed his lips.
William assumed what Kate thought of as his tutorial manner.
As she assumed her drunken pose and shambled towards the centre of the stage, she was deafened for a moment by the clapping and the shouting; and different names came to her ears, all meant for her: “Good old Lemon!”
The mole Avens turned without much interest to Privet, who saw that the moment the Deputy Master was out of sight he assumed a cocky stance as if all moledom were a bore and his great talents were wasted upon it.
Rolling over, he assumed a sitting position and used his heels to push himself up the slates on his backside until he was seated astride the apex of the roof.

NL

V.1.
Een Syrische nationalist zei deze week in een Israëlisch tv-programma dat druzen die het religieuze gebod van de sheiks negeerden en de Israelische nationaliteit aannamen verraders zijn.
De nieuwe grondwet bepaalt dat "in Moldavië de Moldavische taal wordt gesproken". Het parlement nam ook op andere manieren afstand van de Roemeense identiteit die het in 1991 nog zo enthousiast had aangenomen.
Napoleon had soldaten nodig en heeft in 1811 onze voorvaderen dringend verzocht een naam aan te nemen, zodat hij ze kon kennen en oproepen.
Het duurde vier jaar voor ze haar moeder, haar jongere zus en haar stiefvader, van wie ze de naam aannam, weer zou zien.


EN

V.1.
As we saw in Chapter 14, Michel Foucault argues that before the nineteenth century the sodomite was someone who performed a certain kind of act; no specific identity was attributed to, or assumed by, the sodomite.
Lal Krishna Advani's BJP argues that a nation that is 80% Hindu can peacefully assume an official Hindu identity.
Early in 1909 she was imprisoned in Holloway, but rapidly released when the authorities became aware of her powerful connections. A year later she was again arrested for throwing stones at a ministerial car during a political meeting in Liverpool. On this occasion she had assumed the dress and name of a working girl, Miss Jane Warton.
If Labour loses the general election, he wrote on Sunday, Neil Kinnock has already indicated that he'll retire to the leek trenches of Islwyn. But what if he does? Who's to replace him? Roy Hattersley, of course, will remain the Nearly Man. John Smith, once everyone's favourite, looks like assuming the same well worn cloak. Among younger MPs Gordon Brown remains possible but, says Watkins, the smart money is on Tony Blair.

EN

VI.1.
Meanwhile the paper imposed a 4 percent pay deal, sweetened with merit money, an action which further inflamed feelings and led to industrial action and set Monday 9 October as the date when all would be revealed. It was also to be Andrew Knight's last executive action: he is becoming a non-executive deputy chairman as Conrad Black, holding 80 per cent of the shares, assumes daily control.
The Board assumed legal ownership of all rolling stock, track, depôts and other assets on 1 July.
John Hollis, general manager BPNorway, will assume the role of general management steward for HSE following Morgan's departure.
I understand there was some kind of rift and Mr Swinton is not recognized by his brothers, the eldest of whom has now assumed the baronetcy.
Aziz characterized the Gulf war as a "pan-Arab battle in which Iraq had assumed the responsibility of defending pan-Arab security as well as the Gulf region in particular".

VI.2.
APPOINTMENTS: NICK ALLEN has assumed responsibility as Charlton depot manager. He has been at Charlton for ten months after completing a period of secondment at Shaw's in the USA.
He was educated at Zombodze primary school and at the Lovedale Institute in South Africa before assuming the Swazi throne as paramount chief at the age of twenty-two in 1921.

NL

VII.1.
G. J. Hoenderdaal waarschuwt terecht (NRC Handelsblad, 13 april) tegen het mogelijk als vanzelfsprekend en kritiekloos aannemen van het verband tussen drie levensgebieden: religie, ethiek, esthetica.
Hij schrijft dat Arikha sinds het kamp geen enkele gebeurtenis voetstoots kan aannemen.
Voor de stemming riep premier Haris Silajzi het parlement op zich achter het vredesplan te scharen, met als enige eis dat ,,de agressor'' - de Serviërs - het eveneens onvoorwaardelijk aanneemt.

VII.2.
Hugh Grant. Hoe kan die in hemelsnaam nog geloofwaardig zijn? Maar het gekke is: hij komt er als enige in dit rijtje mee weg. Met andere woorden: je weet dat hij liegt en toch neem je alles van hem aan.
Op die manier heb ik een aardige reputatie opgebouwd. Neem dat maar van mij aan.
Op grond van mijn prestaties, heb ik schijnbaar toch enig krediet bij de jeugd. Ze nemen nog wel eens iets van mij aan.

VII.3.
Echtscheiding is voor kinderen een enorme schok. Het betekent dat alles wat ze als vanzelfsprekend aannemen, kan ophouden.

Maar een roman voor waar aannemen is verboden. De afspraak is nu eenmaal dat in een roman iedereen altijd alles mag verzinnen, tenzij het boek nadrukkelijk autobiografisch heet.

VII.4.
Alsof iedereen voetstoots had aangenomen dat de Golfoorlog uitsluitend ging om de vrijheid van Koeweit en de invasie in Somalië om het heil van de Somaliërs.

Ridderkerk en Rotterdam moeten maar van Silvis aannemen dat Barendrecht alles tegen het afvaltoerisme doet.
De heer Marijnissen mag dus van mij aannemen dat er niet alleen gesproken is, maar dat die fracties het ook met elkaar eens zijn.

NL

VIII.1.
Gisteren werd bekend dat de gevangenisdirecteuren vorige maand een motie aannamen die was gericht tegen de directeur van het gevangeniswezen op Justitie, drs. L. Elting.
Veel Democraten willen kost wat kost een wet aannemen om bij de tussentijdse verkiezingen op 8 november aan de kiezers te presenteren.
De Nationale Assemblée heeft de afgelopen nacht een wet op het gebruik van de Franse taal aangenomen.
Van de tweehonderd wetsvoorstellen die de oppositie in het parlement heeft ingediend is er niet één aangenomen.

NL

IX.1.
Onder het slaken van gepaste uitroepen van bewondering en dankbaarheid werden de geschenken aangenomen.
De corruptie bij de politie is inmiddels zo algemeen bekend, zo waarschuwde het ministerie van binnenlandse zaken onlangs, dat jonge mensen er solliciteren juist vanwege het vooruitzicht steekpenningen te kunnen aannemen.
Samper heeft altijd ontkent dit geld te hebben aangenomen.
De Britse Conservatieve partij heeft twee leden van het Britse Lagerhuis geschorst als parlementair assistent van ministers, nadat de Britse zondagskrant The Sunday Times had onthuld dat ze geld aannamen voor hun diensten.
Eindelijk aangekomen bij de stand van zijn uitgever zal de schrijver zich met een beetje geluk niet moeten voorstellen aan de verkoper-van-dienst. En staat er iemand klaar om zijn jas aan te nemen en een glaasje van het een of het ander te laten aanrukken.
Voordat je het in de gaten hebt, mag je doorijden naar raam twee om de bestelling aan te nemen.

IX.2.
De twee anderen zijn aannemers, van wie de Leidse topambtenaar steekpenningen zou hebben aangenomen.
Wil je dit pak even van me aannemen? (Verschueren)

NL

X.1.
De militaire machthebbers van Birma hebben de uitnodiging van de Verenigde Naties om een dialoog over de mensenrechten in het Zuidoostaziatische land te beginnen, aangenomen.
Premier Rabin dankte in zijn toespraak de Jordaanse koning voor het feit dat deze de ,,uitgestoken vredeshand'' had aangenomen.
Eerst bracht hij een offer van twee stukken voor een toren en daarna, toen Salov dat niet aannam, een stukoffer.

NL

XI.1.
Over bleven het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de fusie tussen de opleidingen van de UvA en VU die negentig eerstejaars studenten mocht aannemen en de Katholieke Universiteit in Nijmegen met een opleidingscapaciteit van dertig aanstaande tandartsen.
Tot nu toe zitten er alleen jongens op de voebalschool. Maar de trainers denken er hard over om ook meisjes aan te nemen.

NL

XII.1.
"De reden is wellicht dat geen van de winkelmeisjes tot voor kort ooit in een winkel heeft gewerkt", verklaart ze tevreden. ,,Dat was namelijk de voorwaarde waaronder ik ze het afgelopen halfjaar heb aangenomen.''
De jonge Sulzberger introduceerde nog meer veranderingen. De krant moest meer vrouwen en etnische minderheden aannemen en ook in de verslaggeving meer aandacht besteden aan deze leden van de samenleving.
Veel dienstplichtigen hebben hun huis of kamer opgezegd omdat ze in dienst gaan. Hun werkgevers hebben vaak al een vervanger aangenomen.

Middelgrote bedrijven met vijftig tot vijfhonderd werknemers mogen maximaal tien procent van hun arbeidskracht op tijdelijke basis aannemen.

XII.2.
Het is een verleiding waaraan menig bewindsman nu nog bezwijkt. Deze kan en moet zich echter beperken tot de taak waarvoor hij is aangenomen: politiek bedrijven.

XII.3.
Als een te hoge opleiding geen nuttig effect heeft, waarom zou die baas dan op een MAVO-baan eigenlijk een HAVO-persoon aannemen?

NL

XIII.1.
Toen ik voor het eerst op die school kwam, moest ik mij er letterlijk invechten. Ik werd uitgedaagd door iedereen die het tegen mij wilde opnemen en ik moest het wel aannemen anders was je laf.
Bonn kan de Oosteuropese uitdaging slechts aannemen als de Duitse integratie in de Europese Unie verzekerd is.
De ingenieur kreeg spijt dat hij werk had aangenomen. Hij vroeg het warenhuis hem te ontslaan en de Bijenkorf stemde toe.
En dan is er nog minister Andriessen van economische zaken, die in afwachting van zijn definitieve ontslag alvast een baan aannam bij een papierconcern.
Men vroeg hiervoor de directeur van de gasfabriek te Tiel. Deze nam de benoeming aan en verzorgde een bestek met tekeningen voor een nieuw te bouwen gasfabriek, alsmede een begroting en exploitatierekening.
In Amsterdam was Studio d'Arte, dat ook vrije schilderopdrachten aanneemt, al sinds 1991 op dit terrein actief.
Op grond van die wet moet een Nederlands confectiebedrijf dat een order aanneemt, belasting en premies storten op een geblokkeerde rekening.
Het was simpel: werk dat Hozee aannam werd door Wildsveen als onderaannemer uitgevoerd, dat als verlies makend bedrijf minder belastingen hoefde te betalen.
Het werkvoorzieningschap Reestmond, dat al enkele jaren is belast met het onderhoud van het sportveldencomplex, neemt de renovatieklus aan.

NL

XIV.1.
Zo'n Boogers mag bij het eerste doelpunt vrij aannemen, de bal klaarleggen en schieten. Dat kan niet.

XIV.2.
De Zweden pasten de zonedekking toe, wat als nadeel had dat Romario vrij de bal kon aannemen.
Hij nam het leer aan, draaide en schoot raak.

NL

XV.1.
En nog steeds levert de vrouw met name in het midden- en kleinbedrijf een essentiële bijdrage. Vaak is zij medebepalend voor het gezicht van de onderneming. Zij neemt de telefoon aan, noteert bestellingen en opdrachten, behandelt klachten of verzorgt de administratie.
Op de speciale school wordt de beesten geleerd om zich netjes te gedragen […] De een neemt de telefoon aan, een ander wil zelfs wel even in een toeter bijten.

NL

XVI.1.
Het eerste kerstfeest werd gehouden in het jaar 355. Dit was tijdens de regeringsperiode van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Deze nam het christelijk geloof aan en verklaarde het tot de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

NL

XVII.
Daarna volgde een bescheiden herstel door de vriendelijke stemming op de obligatiemarkt. De flink lagere winsten bij de olieconcerns werd voor kennisgeving aangenomen.

Op 22 februari 1957 heeft dat er toe geleid dat Reich-Ranicki, na een eerder royement, weer in genade als partijlid werd aangenomen. Van enige beëindiging van zijn lidmaatschap is daarna nooit meer iets gebleken.

 RETURN TO INDEX