© Contragram
Click on the underlined numbers to see examples of the patterns (then use the "back" button of your browser to return to the patterns).
Click on the underlined verbs to follow references to other lemmas.  

 

springen

sauter

jump

I. 

'zich door een afzet van de voeten met kracht (in de hoogte) verplaatsen' 

'faire un bond, quitter momentanément le sol ou un appui par ses propres forces' 

'to move quickly off the ground up into the air using the force of one's legs' 
 

1. 
NP ____ 

2. 
>>> 3. / NP ____ NP 

3. 
NP ____ LOC 

4. 
NP ____ MAN 

5. 
NP ____ qNP 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ LOC 

4. 
NP ____ MAN 

5. 
>>> faire un saut

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ LOC 

4. 
NP ____ MAN 

5. 
NP ____ qNP

II. 

'zich bruusk en snel verplaatsen' 

'faire un déplacement brusque et rapide' 

'to move somewhere quickly and suddenly' 

1. 
NP ____ LOC 

2. 
>>> 1. 

3. 
NP ____ van/uit NP 

1. 
NP ____ LOC 

2. 
NP ____ NP 

3. 
NP ____ de NP (LOC) 

1. 
NP ____ LOC 

2. 
>>> 1. 

3. 
NP ____ out of NP / off / out
 

III. 

'visueel opvallen' 

'ressortir visuellement' 

'to stand out visually' 

1. 
NP ____ van/uit NP 
 

2. 
NP ____ NP uit

1. 
>>> ressortir 
 

2. 
>>> ressortir

1. 
>>> stand out / NP ____ off the page 

2. 
>>> stand out 

IV. 
 
'vernield worden' 
 
'se faire détruire' 

'to be destroyed' 

1. 
NP ____ 
 

 

 

1. 
NP ____ 

 

1. 
>>> burst / break / blow up
 
 

V. 

'ontploffen' 

'exploser' 

'to explode' 

1. 
>>> ontploffen / NP ____

2.
>>> op een mijn lopen

1. 
NP ____

2.
NP ____ sur NP

 

1. 
>>> explode

2.
>>> walk on a mine

 

VI. 

'zich van een hoogte laten naar beneden vallen' 

'se laisser tomber d'une hauteur' 

'to let yourself drop from a place above the ground' 
 

1. 
NP ____  

2. 
>>> 3. 

3. 
NP ____ uit / van NP 

4. 
NP ____ LOC

1. 
NP ____ 

2. 
>>> 3. 

3. 
NP ____ de NP 

4. 
NP ____ LOC

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ qNP 

3. 
NP ____ from / off / out of NP 

4. 
NP ____ LOC 

VII. 

'(sterk of plots) in waarde, aantal,... toenemen' 

'voir sa valeur, son niveau,... augmenter brusquement et considérablement' 

'to suddenly increase or rise by a large amount in a short time' 
 

1. 
NP ____ omhoog 

2. 
NP ____ boven NP 

3. 
NP ____ omhoog (met) qNP 

4. 
NP ____ omhoog op/naar NP ((met) qNP) 

5. 
NP ____ van NP naar NP 

1. 
>>> sursauter 

2. 
>>> passer / grimper 

3. 
NP ____ de qNP 

4. 
NP ____ à NP 

 

5. 
NP ____ de NP à NP

1. 
NP ____ 

2. 
NP ___ above NP

3. 
NP ____ qNP 

4. 
NP ____ qNP to NP 

 

5. 
NP ____ from NP to NP

VIII. 

'afwijken van de chronologische (of normale) volgorde' 

'ne pas faire quelque chose dans l'ordre qui convient' 

'to change suddenly from discussing one subject to another subject' 

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ LOC 

3. 
NP ____ van NP naar NP 

1. 
NP ____ 

2. 
>>> 3. 

3. 
NP ____ (de NP) à NP

1. 
>>> 3. 

2. 
>>> 3. 

3. 
NP ____ (from NP) to NP 

IX. 

'een kans vlug grijpen' 

'saisir rapidement une occasion' 

'to seize an opportunity or offer eagerly' 

1. 
NP ____ op NP
 

1. 
NP ____ sur NP

1. 
NP ____ at NP

X. 

'popelen, iets maar al te graag doen' 

'brûler de faire quelque chose' 

'to be eager to do something
 

1. 
NP staan te ____ 

2. 
NP staan te ____ bij NP 

3. 
NP staan/zitten te ____ om te Pinf

1. 
>>> brûler 

2. 
>>> brûler 

3. 
>>> brûler

1. 
>>> be eager / keen

2. 
>>> be keen

3. 
>>> be eager / keen / dying / itching

XI. 

'niet meer in acht genomen worden' 

'ne plus être respecté' 

'to be disregarded' 

1. 
>>> vervallen, doorbroken worden

1. 
NP ____

1. 
>>> be cancelled / dropped / done away with

XII. 

'voor of buiten een lijn of vlak uitsteken' 

'dépasser quelque chose en longueur ou hauteur' 

'to come out further than the rest of a surface'

1. 
NP ____ LOC

1. 
>>> dépasser

1. 
>>> stick out

XIII. 

'een bruuske beweging maken omdat men schrikt' 

'faire un mouvement brusque parce qu'on a peur ou parce qu'on est surpris' 

'to make a quick sudden movement because you are frightened or suprised' 

1. 

>>> opschrikken

1. 
>>> sursauter

1. 
NP ____

XIV. 

'iets niet doen wat in een normale routine verwacht wordt' 

'ne pas faire quelque chose qui fait partie d'une routine' 

'to leave out a step in a routine'

1. 
>>> overslaan

1. 
NP ____ NP

1. 
>>> skip

XV. 

'met kracht opwellen' 

'jaillir brusquement' 

'to well up suddenly' 

1. 
NP ____ LOC

1. 
>>> jaillir

1. 
tears ____ LOC

XVI. 

'teruggekaatst of teruggeworpen worden' 

'rebondir sur un objet' 

'to immediately move away from a surface after hitting it' 

1. 
NP ____ LOC

1. 
>>> rebondir

1. 
>>> bounce

XVII. 

'iemand onverhoeds aanvallen' 

'attaquer quelqu'un soudainement' 

'to attack somebody suddenly' 

1. 
>>> bespringen

1. 
NP ____ à/sur NP

1. 
NP ____ (on) NP

XVIII. 

'aan iets nieuws beginnen, zich op onbekend terrein wagen' 

's'engager pour quelque chose sans garantie de réussite' 

'to start something entirely new' 

1. 

>>> 2. 
 
2. 
NP ____ in NP

1. 
NP ____ 

2. 
NP ____ dans NP

1. 
>>> make the jump

2. 
>>> make the jump

XIX. 

'plots naar een andere stand schakelen' 

'passer soudain à une autre position' 

'to change to another position' 

1. 
NP ____ op NP

1. 
>>> passer

1. 
NP ____ (LOC) / >>> switch

XX. 

'zich niet laten stoppen door een hindernis' 

'ne pas se laisser arrêter par un obstacle' 

'to refuse to stop for an obstacle' 

1. 
>>> overwinnen / doorbreken

1. 
NP ____ NP

1. 
NP ____ NP

XXI. 

'opengaan onder een te grote druk' 

's'ouvrir à cause d'une pression trop grande' 

'to break open suddenly and violently by internal pressure' 

1. 
NP ____ 

1. 
NP ____

1. 
>>> burst

XXII. 

'iemand met geweld dwingen tot sex' 

'forcer quelqu'un violemment à avoir des rapports sexuels' 

'to use violence to force sb to have sex with you' 

1. 
>>> bespringen

1. 
NP ____ (sur) NP

1. 
>>> (sexually) assault

XXIII. 

'zich snel en herhaaldelijk op en neer verplaatsen' 

'se déplacer rapidement et plusieurs fois de haut en bas' 

'to move quickly and repetitively up and down' 

1. 
>>> wippen / huppelen / dansen 

2. 
>>> wippen / huppelen / dansen

1. 
NP ____ 

2. 
>>> 1.

1. 
NP ____ up and down / about / around 

2. 
NP ____ to [NP 'music']

XXIV. 

'mislukken' 

'échouer' 

'to fail' 

1. 
NP ____

1. 
NP ____

1. 
>>> break down

XXV. 

'iemand plots overkomen' 

'survenir brusquement à quelqu'un' 

'to suddenly happen to somebody' 

1. 
NP ____ op NP

1. 
NP ____ à NP dessus

1. 
>>> overtake

XXVI. 

'ontslagen worden' 

'être licencié' 
 
'to be fired' 

1. 
>>> onstslaan / wippen

1. 
NP ____

1. 
>>> fire

XXVII. 

'iemand of iets plots en agressief bekritiseren' 

'critiquer quelqu'un ou quelque chose soudainement et agressivement' 

'to quickly criticize somebody or something' 

1. 
>>> uitvliegen / uitvaren

1. 
>>> fulminer

1. 
NP ____ on  NP

XXVIII. 

'(van een plaat) beschadigd zijn' 

'(d'un disque) être abîmé' 

'(of a record) to have a fault in it' 

1. 
>>> haperen

1. 
>>> avoir des ratés

1. 
NP ____

XXIX. 

IDIOMS 
 
 

1. 
NP ____ in het oog 

2. 
>>> de ban breken 

3. 
>>> wagen 

4. 
>>> vooruitlopen 

5. 
NP ____ in het gat 

6. 
>>> overhaaste gevolgtrekkingen maken 

7. 
NP ____ op/van de wagen/de trein 


8.
 
NP ____ in de bres (voor NP) 

9. 
NP ____ uit de band 

10. 
>>> duiken 

11. 
>>> om zeep helpen   

12. 
NP ____ touwtje 

13. 
NP ____ een gat in de lucht 

14. 
>>> stilstaan 

15. 
>>> ontslag nemen 

16. 
NP ____ in het gelid / in de houding  

17. 
NP ____ uit zijn vel 


18.
 
>>> opschrikken 

19. 
>>> ontsporen 

20. 
>>> voorsteken

1. 
NP ____ aux yeux 

2. 
le verrou ____ 

3. 
NP ____ le pas 

4. 
>>> brûler les étapes 

5. 
NP ____ dans la brèche 

6. 
>>> conclure à la légère  
 

7. 
NP ____ dans le/du  train en marche 


8. 
>>> venir en aide   

9. 
>>>> être (un) original 

10. 
NP ____ dans le vide 

11. 
NP faire ____ la caisse / le caisson 

12. 
NP ____ à la corde 

13. 
>>> être fou de joie 

14. 
>>> s'arrêter 

15. 
>>> donner sa démission 

16. 
>>> se mettre   

17. 
>>> enrager 

18. 
>>> sursauter 

19. 
>>> dérailler 

20. 
>>> resquiller

1. 
>>> strike 

2. 
>>> overcome (an obstacle)

3. 
>>> take the plunge 

4. 
NP ____ the gun 

5. 
>>> fill (the gap)

6. 
NP ____ conclusions / the conclusion 

7. 
NP ____ on the bandwagon / on board  

8. 
>>> step

9.
 
>>> run riot

10. 
>>> leap (into the unknown

11. 
>>> blow (one's brains out

12. 
>>>> skip 

13. 
NP ____  for joy

14. 
my heart ____ 

15. 
NP ____ ship 

16. 
NP ____ to attention

17. 
>>> be driven (round the bend/up the wall)

18. 
NP ____ out of my skin 

19. 
NP ____ tracks 

20. 
NP ____ the queue 

  

RETURN TO INDEX

TO THE LIST OF ABBREVIATIONS

 

voorbeelden - exemples - examples

NL 

 

I.1.  
We draaien, zwieren en springen tot de gaten in de zolen van onze gympies vallen. 
Kluivert heeft zijn lengte mee - 1.87 meter en hij groeit nog - terwijl de zeven centimeter kortere Ronaldo goed positie kiest en op het juiste moment springt. 
Je kunt er lekker klimmen, springen en glijden. Probeer ook de smurfen-bibberspiraal en ga kijken bij de sneltekenaar en de ballonnendraaier. 
De andere roodbuiktamarins in hun kooi raakten meteen opgewonden toen ze Big Foot zagen. Ze begonnen te springen en wild over de takken heen en weer te rennen. 
Edwin Jongejans neemt de komende weken deel aan drie internationale wedstrijden schoonspringen in Oceanië. Dit weekeinde springt hij in het Nieuwzeelandse Auckland, van 16 tot en met 18 januari in Sydney (Aus) en van 22 tot en met 24 januari in Canberra, eveneens in Australië. (INL 38) 
Toch weet Spijkerman dat de springwedstrijden voor pony's ook de nodige aandacht vragen. `Hier komen ook altijd veel mensen op af. Er wordt in alle klassen gesprongen. Zowel in de B - als Z-klasse zullen enerverende wedstrijden te zien zijn.' (INL 38) 

Alleen in de context van sport! 


I.2.   
Net als bij de de kwalificatiewedstrijden sprong Jongejans ook in de finale een onaantastbare serie. De 24-jarige Edwin Jongejans, al jaren studerend en trainend in Amerika, is de tweede Nederlandse wereldkampioen in de zwem - en schoonspringhistorie. 
Tweede paasdag was er een concours hippique in Ommen. Door de slechte weersomstandigheden werd er alleen een klassiek parcours gesprongen. 
Baluha sprong de eerste palissade schuin en vervolgens eveneens schuin over de tweede die haaks op de eerste staat.  

I.3.  
'Wacht maar tot we bij een groep vrouwtjes en jongen komen, dan zie je ze om elkaar heen dartelen en dan springen ze met het grootste gemak het water uit. 
Het hek om de huisdieren is maar laag en toch zal geen van hen er ooit over springen. 
Van de Valk kwam bejaarde tijgers tegen - te oud om nog door brandende hoepels te springen - die in een veel te kleine kooi zaten. 
Toen Faithfull hem na een paar maanden vertelde dat ze alleen wilde wonen, sprong hij uit het raam van de zesendertigste verdieping.  
Een brand, eind augustus aan boord van de Oranje 13, een met 1.500 ton nafta gevulde tanker, zorgde voor grote consternatie, waarbij de bemanning overboord sprong. 
Bij de Twentse Beek wilde ik rechtdoor gaan, maar toen ik zag dat er een paar keer slecht op was gesprongen, heb ik maar het alternatief genomen.  

I.4.  
"Ik kan begrijpen dat Bas boos was'', zei Blangi. ,,Ik hoop dat hij daardoor hoger is gaan springen. Hij heeft in ieder geval geen fout meer gemaakt, geloof ik. 
Ook spring ik bij de opslag een paar centimeter hoger, waardoor ik de bal in een gunstiger hoek over het net kan slaan. 

In sport.


I.5.
  
Het oude record stond sinds juni 1985 op naam van de Amerikaan Willie Banks, die in Indianapolis 17,97 m sprong. 
Mellaard staakte de wedstrijd na de vierde sprong na 7,55 meter te hebben gesprongen. 

 


FR 

I.1. 
Eva se penche. Le train est maintenant tout proche, Eva va sauter. 
Le démenti sera cinglant : lors des championnats du monde 1993, Bredesen remporte deux titres [...]. Il apporte surtout la démonstration qu'on peut encore sauter, passé vingt ans.  

I.2.  
Cette nuit-là, on n'y pensait pas encore, mais ceux qui sablaient le sekt, le champagne allemand, sur le pavé de Berlin-Ouest ou qui s'enhardissaient jusqu'à sauter le mur à la porte de Brandebourg pour narguer les "Vopo", la police de la RDA, n'en avaient cure. 

I.3.  
Dityvon essaie de concilier dans ses images une tension entre la forme et le contenu. Certaines tiennent au millimètre ou à la fraction de seconde le gamin qui saute dans l'eau.  
S'agit-il de partisans du FPR ou de personnes menacées, comme il y en a tant dans Kigali, terrées ici ou là depuis des jours et des nuits ?
Les morceaux de verre qui hérissent le mur les empêchent de sauter dans la rue. 

I.4. 
Pourtant le Français a longtemps ressemblé à Elvis Stojko. Il ne chaussait les patins que pour sauter plus haut, glisser plus vite.  
Les résultats plaident en leur faveur : la simplicité de leur jeu cette manière de courir plus vite, de sauter plus haut et de se croire plus fort leur a valu de conquérir bien des trophées européens et de dominer bien des équipes françaises. 


EN 

I.1. 
An actor had to do everything. He had to learn his words, of course — perhaps for six different plays at the same time. No theatre put on the same play every day. He had to dance, and sing, and play music. He had to jump, and fall, and fight. 
The birds hopped and sang for perhaps two minutes; then the mechanism began to run down and the birds hopped more and more slowly and heavily, the twittering drew itself out in gasps. They were growing exhausted. Victoria drooped again. Aunt Margaret pulled the lever once more and the birds perked up and began to jump, brisk as ever. 

I.2. 
In winning the greyhound Grand National at Hall Green, Kildare Slippy jumped five flights of hurdles — and still broke the track record on the flat. 
Jack fired into the air and the dog left off chasing the sheep and ran towards the wood.It jumped the fence lower down and disappeared from sight. 
Here is Joyce's Leopold Bloom, considering his cat: They call them stupid. They understand what we say better than we understand them. She understands all she wants to. Vindictive too. Cruel. Her nature. Curious mice never squeal. Seem to like it. Wonder what I look like to her. Height of a tower? No, she can jump me. 

I.3.  
Blondel put the box on the ground and jumped on it. 
The cat jumped on to Mungo's lap, making herself comfortable. 
I liked the bit where the cat jumped through the fire.  
Jan was sitting on the edge of the pool reading a book. Suddenly there was a commotion in the water and Tim appeared, dipping and diving like a young dolphin. With a sudden lunge he jumped three feet from the water and pulled her right in, book and all. 
The boys were waiting to cross the road here and the horse came down this lane, galloped straight across the road in front of the traffic then onto the pavement, tried to jump over the boys and jumped onto the boys. 
The dog that had jumped over the fence into Jubilee Wood hadn't been wearing a collar. 
Sometimes they would stroll under the leafy canopies of the Mardyke, where the river was not a river at all but a stream — his father used to say that you couldn't even call it a branch of the Lee, perhaps a twig at best — often dried-up in summer and so narrow that he could nearly have jumped across it if he had been allowed. 
When imaging a surface, researchers bring the fine tip of the STM down to about 1 millionth of a millimetre away from the sample. They put a voltage between the tip and the sample so that an electric current will flow. The current can jump across the gap because the tip is so close. 

I.4.
“It was my father who encouraged me as a high jumper. As I got older I jumped higher, as he got older he jumped lower. Then one day, when our heights crossed, he gave me a garden rake and said “try this”. Since it helped me jump even higher, I took to pole-vaulting right away.”

I.5.
The biggest anuran of all, the goliath frog from West Africa, is able to jump three metres or so.

NL 

II.1. 
Zilveren sieraden kunnen in goud veranderen en omgekeerd. Ringen kunnen van de ene hand naar de andere 'springen'. 
Doordat staal iets ductiel (veerkrachtig) is, springen er vrijwel geen metaaldeeltjes van af. 
Hij was vandaag weer gewoon van de partij: de Engelse auto-coureur Damon Hill. En dat zou je niet hebben gedacht als je zag wat voor smak hij gisteren maakte. Tijdens een oefenrondje werd ie aangereden door een andere coureur. De auto van Hill sprong de lucht in, en kwam met een enorme klap ondersteboven naast de baan terecht.  

II.3. 
Een lid van het stembureau springt gedienstig uit zijn stoel om de bewoners van het dorp te helpen.
Na de verkiezingen komt Fernando Henrique Cardoso thuis, en roept naar zijn vrouw die op de bank een boek ligt te lezen: ,,Verloren, Ruth! Ik heb verloren!'' Ruth: ,,Goddank! (springt van de sofa). Eindelijk is het afgelopen met dat geveins.


FR 

II.1. 
A peine entré, son fils lui a sauté dans les bras.  
Avant de sauter sur les pavés, il a sauté les frontières, vécu quelques vies, sans doute quelques morts. 

II.2. 

La voiture fait une embardée, ralentit, saute le trottoir et s'immobilise.  

II.3. 
Ils ont sauté de leur bicyclette, l'ont juchée sur une épaule et ont gravi, à pied, la côte près du château, et celle de la forêt.  
Dissuader les adolescents de resquiller, de tirer le signal d'alarme de façon intempestive, leur expliquer qu'il est dangereux de traverser les voies ou de sauter d'un train à l'autre, animer une partie de foot ou de basket dans la cité, encadrer la sortie estivale des jeunes qui ne partent pas en vacances ou guider un aveugle dans un train de banlieue : à en juger par leur " carnet de route ", dans lequel ils consignent leurs interventions, les " messagers ", toujours vêtus d'un blouson vert, frappé de leur logo, ont du pain sur la planche ! 
 


EN 

II.1. 
“Don't move, madame. I'm going to get help.” She jumped into her own car, hands fumbling with the ignition key. It started finally at the third attempt. 
To our zealous eyes, hypocrisy was everywhere. A white anti- racist was only a guilt-ridden ex-colonial WASP. A car-driving, home-owning, polytechnic lecturer with a fake northern accent, was a bleating guilty liberal, not a socialist. Equally, a feminist who left a meeting, went home and jumped into bed with hubbie or boyfriend, was no better than a member of the fifth column. 
West Germany had expected around 5,000 refugees — including 809 from Warsaw, who arrived in Helmstedt— but more kept pouring from the special trains.Hundreds had evidently gone straight to the station in Prague without contacting the embassy. There were also reports that some had jumped on the trains as they passed through East Germany, or that the numbers could have included previously uncounted children. 
The computer presents a jumbled sentence on the screen, e.g. "John school went bike on his to". Below the words is a picture of a boy, a bike and his school. The child must type the sentence with the words in the correct order, and is rewarded for the right answer by the picture coming to life — John jumps on his bike and cycles to school. Once again, accurate typing is essential as the computer will not respond to misspelled words. 
If a car suddenly swerves round the corner while I am standing in the middle of the road, the right thing for me to do is to jump for the pavement as spontaneously as a cat. 
At seven p.m. she entered the wine bar where she had arranged to rendezvous. She recognised Peter because he was carrying a rolled-up copy of the Standard and because his eyes lit with appreciation as she walked in. She tossed the end of her red scarf over her shoulder, flung back her head and strode over to him.He jumped to his feet. “Gillian, you must be Gillian. I wasn't expecting anyone at all like you.” 
On the train to face trial in the north, Peace jumped through an open carriage window, and although a guard clung to his shoe he wriggled free, only to be found unconscious in the snow. 
Golden Minstrel, Forest Ranger, Willsford and Ghofar disputed the early lead and Brown Windsor was with them when, jumping left and colliding with Forest Ranger at Becher's, he became the race's most expensive casualty. 
A centuries-old road bridge which is a protected landmark, has been badly damaged by a tractor which smashed through the parapet. The driver jumped clear as his vehicle fell into the river below. 
"Drop yourself down into the glove, d'Arquebus. It will not rip apart." Lexandro jumped forward and plummeted down. The glove caught him, encompassed him.
Carrie jumped aside as a passing bus threw up some slush from the gutter, and as she brushed her hands down over the bottom of her coat, she said, “You'd think they did it on purpose”.
I'd already found a seat when he jumped on as the train was about to leave.

II.3. 
The convoy drew to a halt in frontof the hotel; Whitlock jumped out of the limousine and looked around him slowly. 
Once I had a rather nerve-racking experience with him when I was working the horse rake in the lower field. I got into a mess with the reins when I was turning and Prince began to reverse towards the edge of the ghyll by the side of the field, which had a sharp drop. I couldn't stop him and I was so frightened that horse, machine and me were going over that I jumped off. But I kept hold of the reins and Prince just stopped in time.
They wanted to surprise him by jumping out and saying “Happy birthday!” after he'd seen the presents.

NL 

III.1. 
Het gaat erom het voorwerp van het doek te laten springen, om het belang van de waarneembare realiteit te reduceren en om de autonomie van zuivere vormen en kleuren te benadrukken. 
Door de opmaak, als een soort rouwadvertentie, springt de apologie als een overdreven bekentenis uit de pagina. 
Op de eerste bladzijde valt, behalve de prachtig ingekleurde hoofdletter, onmiddellijk de rubricering op: helrood getekende hoofdletters, punten, komma's en alineatekens die uit de zwarte letterbrij omhoog springen. 
Op een markt waarop slechts kleine koersbewegingen plaatshadden, sprong het staalconcern eruit met een stijging van tachtig cent tot 79,40 gulden.  
Daarna volgde een koelere periode. De donderdag sprong eruit door opnieuw onweer, neerslagsommen van 40-60 mm in het noordoosten en de waarneming van een windhoos. 
Maar als je de meningen in de groep beluistert, kom je aan zeven, acht verschillende trainers. Er springt geen naam bovenuit. Het is dus goed dat het bestuur nu een beslissing neemt. 

III.2. 
Gecursiveerde woorden die extra nadruk eisen springen als duiveltjes de zinnen uit, gestotter en geëcho flakkeren nerveus. 


EN 

III.1. 
Tony Bowran is well aware that art directors are constantly on the look out for new styles and new approaches to make their clients' products visually jump off the page. 
Later the same morning Luke asked Merrill to list the dates of some previous meetings with a particular client, and Merrill, leafing through last year's desk diary, came upon Elise's name and address. The entry seemed to jump off the page, twisting her stomach painfully. 

NL 

IV.1. 
Veel hebben ze niet geslapen vannacht, de bewoners van deze flat in Venlo. Voor hun eigen veiligheid moesten ze hun huis uit: de ruiten waren gesprongen van de hitte.  


FR 

IV.1. 
A l'Usine Fromage, Pfnür, peu connu en France, a commencé par faire sauter quelques murs, moins pour remettre à jour l'architecture de la salle [...], que pour créer une béance, un lieu à remplir.  
Les méchants sont vraiment très méchants, prompts à faire sauter tout un quartier pour éliminer une jeune femme qui doit témoigner contre un " parrain " de Chicago. 
Mais il suffit d'une panne, d'un virus électronique, d'un petit malin, et la formidable banque centrale saute. 

NL

 

V.1. 

Door Kapitein Van Walsum, Commandant 4e Compagnie Pioniers, werd toen (ongeveer 13.00 uur) sergeant Van Gellecom richting Rhenen gestuurd, om te controleren of de brug wel gesprongen was.

 


FR 

V.1.
Earl Gant, un camelot de Philadelphie, accusé d'avoir participé, l'an dernier, à un complot en vue de faire sauter des bâtiments publics à New-York, a plaidé coupable, vendredi 1 avril. 
Après l'explosion d'une voiture piégée dans la nuit de vendredi à samedi dans le parking souterrain d'un centre commercial luxueux de Mexico qui a fait cinq blessés légers, les sympathisants de l'AZLN ont fait sauter un missile sol-sol à l'entrée d'une des plus importantes bases militaires du pays, le " camp militaire numéro 1 ", situé dans l'Etat de Mexico.  

V.2.
Ils enfreignent les lignes [de cessez-le-feu] pour faire paître leurs troupeaux, au risque de sauter sur les mines  
Un jour, quand j'étais en Afghanistan, je suis tombé sur un jeune berger qui venait de sauter sur une mine.
 

NL 

VI.1.
Gratsjov, een voormalige parachutist, is door één van zijn generaals laatst nog omschreven als "het type dat eerst springt en dan denkt''.
Hij beseft dat hij zijn leven lang beschouwd zal worden, ook door zichzelf, als de man die voortijdig een zinkend schip heeft verlaten. Maar wat is tijdig? Hij moet zijn rechters duidelijk maken dat hij moest springen, dat het pure overlevingsdrift was, gelegitimeerde survival of the fittest.

VI.3. 
Toen Faithfull hem na een paar maanden vertelde dat ze alleen wilde wonen, sprong hij uit het raam van de zesendertigste verdieping. 
Ik respecteer uw beslissing, maar zelfmoordenaars sta ik niet bij. Zoek maar uit hoe u het doet. Spring van een flat, ga voor de trein liggen, zet de auto tegen een boom of pak een scheermes.

VI.4. 
"Niet huilen, dan wordt je lelijk en dus nog zwakker'', zegt de hoofdpersoon tegen zichzelf, op het moment dat de Siciliaanse psychiater onder haar ogen haar beste vriendin heeft genomen, en ze uit wanhoop met pumps en al het zwembad in springt. 


FR 

VI.1. 
Pour l'ouvrir faut penser à appuyer. Et pour la franchir avant qu'elle ne vous flanque une énorme claque caoutchoutée, faut vérifier son parachute, fermer les yeux et sauter.  
Au dos de ce " flight jacket ", ils firent peindre le drapeau américain et une phrase en chinois sollicitant l'aide de la population locale s'ils venaient à être abattus en vol et donc à sauter en parachute.  

VI.3. 
Unité de lieu, unité de temps : entre le moment où le demi-frère du narrateur surgit dans le salon du cinéaste Wajda pour demander qu'on lui pardonne parce qu'il mouchardait depuis des années, et le moment où il saute du troisième étage d'un hôpital psychiatrique. 

VI.4. 

Dans l'après-midi, quelque mille parachutistes sauteront au-dessus de la Normandie, notamment aux environs de Pegasus Bridge, ce pont sur l'Orne qui constitua le premier objectif de l'opération aéroportée.  
L'ancien chef des commandos de paras qui avaient sauté sur Entebbé en 1976 n'a pas de complexe.

 


EN 

VI.1. 
She liked to look at the dreadful toxins through the jewelled prison of their coloured glass bottles: ruby red, peridot green, indigo blue. Sometimes she had to fight an urge to unstopper one of the bottles and press the deadly lip of glass to her mouth. It was the same feeling as that experienced when standing at the edge of an enormous drop and the desire to jump seems overpowering. 

VI.2. 
On previous trips I had taken chloroquine without noticeable side-effects. By my first week in-country (my third on mefloquine) I had reduced sensation in my legs, was waking up with a start from severe nightmares which subjectively had lasted for hours (in reality for only 15 min), and occasionally wondering what it would be like to jump the eight floors from my hotel room. Fortunately, my team-mates diagnosed a drug reaction.  

VI.3.  

When our children say, as they all do, “but my friends are all doing this”, parents invariably say, smartly, “and if they told you to jump off a cliff, would you?”  
He waited for the train to shudder to a halt before jumping from the freight car and closing the door as quietly as possible behind him. 
Della Grice, a service controller at Hygiene Bristol recently wanted to jump out of an aeroplane, a strange idea, thought other branch members, particularly as she is only 4' 6"! 

VI.4. 
We wrapped camouflage squares round our heads and faces as some protection and jumped into the trench.
 

NL 

VII.1. 
Winst Matsushita springt omhoog  
De koersen sprongen wat heen en weer maar misten een duidelijke richting. 

VII.2. 
De index sprong in een klap terug boven de 480 punten met een winst van 8,1 punten of ruim 1,7 procent. 

VII.3. 
Van 1988 tot 1993 maakte de beurs een ongekende bloeitijd door. De aandelen sprongen in die mooie jaren gemiddeld met 380 procent omhoog.  

VII.4. 
Het bericht van de spectaculaire koersdaling die het instituut voorziet heeft ervoor gezorgd dat de dollarkoers al direct vele tientallen punten omhoog is gesprongen.  
Het kleine beursfonds sprong 1 gulden omhoog op 9,10, ofwel een winst van ruim 12 procent. 
Van Mitsubishi Electric sprong de winst over de eerste zes maanden met niet minder dan 193,6 procent omhoog naar 14,32 miljard yen (248 miljoen gulden).  
Het resultaat voor belastingen sprong met ruim 88 procent omhoog van 1,85 miljard kroon naar 3,49 miljard kroon (827 miljoen 
gulden). 

VII.5. 
Het Vlaams Blok sprong in 1988 van 2 zetels naar 10 zetels in de Antwerpse gemeenteraad. 
De SPD, die zondag van 33,5 naar 36,4 procent sprong en haar positie in de Bondsraad versterkte door haar regionale groei in Thüringen en Mecklenburg-Vorpommern (al blijft de CDU daar sterkste partij), heeft nu ,,een sterke strategische positie'', zei hij gisteren.
 


FR 

 

VII.3. 
Les emplois temporaires, intermittents et à contrat semblent également en hausse. Des comparaisons entre 1991 et 1995 montrent que la proportion des salariés qui avaient des emplois temporaires a sauté de 5,0 p. 100 à 11,6 p. 100.   (http://www.clbc.ca/Research_and_Reports/Fr_Archive/fr_report02049901.asp)

VII.4. 
Le budget de production saute alors à 61 millions. 

VII.5. 

En quatre ans, la cotation du dollar a sauté de 35 à 108 bolivars : une sévère dévaluation de fait.  

 


EN 

VII.1. 
THORN-EMI SHARES JUMP AFTER GEC INTEREST 

VII.2. 
The island's isolation and woodsy beauty have made it wildly popular in the past few years; prices for many single homes have jumped above $300,000.

VII.3. 
Looking on the bright side, mayor Edgar Nunez pointed out that tourism had jumped 60%. 
 
VII.4. 
The Nikkei index jumped 320.97 points to 35,116.02. 
 
VII.5. 
The business of environmental consultancy has evolved rapidly over the past decade, with the number of UK firms involved jumping from 100 to 225 over the past couple of years alone. 
Unemployment jumped from a low of 2.7 per cent to a high of 4.3 percent in 1966.
 

NL 

VIII.1. 
Ook de evolutionaire veranderingen in fauna en flora hebben zich volgens Charles Darwin gradueel voltrokken, in talloze klein stappen. Nieuwe soorten ontstaan voortdurend uitreeds bestaande, aangedreven door het proces van natuurlijke selectie: natura non facit saltum (de natuur springt niet).  

VIII.2. 
Terwijl zij spreken - de redactie heeft een strenge en zeer eigenzinnige selectie uit hun uitspraken gemaakt - kun je met de muis aangeven of je het met hen eens of oneens bent. Zo spring je per persoon of per onderwerp door de ruim tweehonderd fragmenten uit toespraken, presentaties en  
en performances: bij elkaar genoeg tekst en beeld om een boek van vijfhonderd pagina's te vullen. 
Barroso vertelt die geschiedenis niet rechtlijnig, maar springt kriskras door de ruim honderd jaar (1825-1935) die het verhaal omspant. 
Hij behandelt die niet in een bepaalde volgorde, of met een duidelijke systematiek, hij scheert er langs, maakt gedachtenassociaties, springt onvermoeibaar heen en weer van het ene naar het andere onderwerp.  
In de VPRO-gids tekende Arnold Grunberg een monoloog op uit de mond van Wolkers - uit die mond komen vrijwel uitsluitend monologen - die nogal veel overeenkomsten vertoont met de monoloog die de schrijver voor de camera afsteekt. Hij springt door de oorlogsjaren heen en weer, nu eens is het mei 1940, dan weer zijn zijn we in '43 beland, zijn broer is soms dood, soms levend, zijn vaders kruidenierszaak is nu eens open dan weer dicht, Wolkers zelf zit ondergedoken op de kunstacademie maar even later rijdt hij vermomd als vrouw de straat uit om in het verzet te gaan. 

VIII.3. 
Het voordeel van die methode was, dat ze in hun hoofd heel snel, bij wijze van spreken van het vierde vers van psalm 87, via het negentiende vers van psalm 21 naar de laatste vijf versen van psalm 39 konden springen - net zoiets als een computer met random retrieval tegenwoordig. 
Ze stonden op hun podiumpje van anderhalf bij twee meter een genre te vertegenwoordigen dat geen cabaret heet, maar - bij gebrek aan een Nederlands synoniem - stand-up comedy. Ze grepen de microfoon, barstten los, sprongen van de hak op de tak en zeiden na een minuut of tien abrupt dat het afgelopen was. 


FR 

VIII.1. 
Ses souvenirs personnels appartiennent à son enfance – il est né en 1942 – à sa jeunesse, même à sa maturité d'aujourd'hui, si bien que le temps saute sans arrêt.  

VIII.3. 
Le président saute à la page 51.  
Il y a plusieurs chemins possibles pour arpenter l'Année 1993 dans le Monde. On peut, si l'on est pressé, sauter d'une extrémité à l'autre, de janvier à décembre.  
Point de départ est, aussi, un film qui saute du général au particulier, de l'historique au quotidien, admettant les cassures du monde et des systèmes d'interprétation, tentant de repartir [...] d'éléments premiers et de capter ce qui circule entre eux. 


EN 

VIII.3. 
The worry for the anthropologists is that some sociobiologists jump directly from their impressively careful observations of the mating behaviours of lions and deer and ostriches to sweeping assertions about the causal determinants of mating behaviour among men. 
Without adducing any real evidence (he refers sometimes to the dialogue given to women characters in novels or plays by men), Jespersen tells us women speak more softly and politely than men, have smaller and less varied vocabularies, use diminutives like teeny weeny , construct their sentences “loosely, and leave them unfinished, all the while jumping from topic to topic”. 
“But I want really, in conclusion, to jump straight to the central part of the poem.” 

NL 

IX.1. 

In de weken die aan de geboorte vooraf gingen leefde heel Nederland in grote spanning. Overal werden voorbereidingen getroffen, dat, als het zover was men dit ook op uitbundige wijze kon vieren. De handel sprong er op en bekers, borden, vlaggen, kortom overal zag je oranje-artikelen.
Toen ik bij het platform begon, was het slecht gesteld met de toegankelijkheid van gebouwen voor rolstoelgebruikers. Gaandeweg is er veel veranderd. Ongeveer alle openbare gebouwen zijn voorzien van aanpassingen. Als er een nieuwe winkel kwam, sprongen we er meteen op om de eigenaar te wijzen op de toegankelijkheid van het gebouw.

 


FR 

IX.1. 
Ceux qui ont des projets précis sauteront sur l'occasion, mais les salariés qui craignent pour leur emploi et s'attachent à maintenir une épargne de précaution ne céderont pas aussi facilement à la tentation de changer de voiture ou de se lancer dans des travaux d'amélioration de leur habitat.  
Je saute sur l'occasion, ce qui me permet de parcourir l'Inde, Ceylan, l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie, le Vietnam et la Thaïlande. 


EN 

IX.1. 
Swinton jumped at the chance to film Orlando and was involved in the project virtually from the outset.  
During his two years at Lib Dem headquarters he insisted on being paid nothing because he felt he would have more authority and room for manoeuvre that way. His cash-strapped employers jumped at the offer. 
Neville Chamberlain suggested Churchill. It was an extraordinary suggestion to come from a man who was normally so sensitive to Conservative Party opinion. Churchill had only recently rejoined the party. What was equally extraordinary was that Baldwin jumped at the idea. 

NL 

X.1. 
Het ligt daarom voor de hand dat Zuid-Afrika aan een VN-vredesmacht in Angola zal deelnemen, hoewel de legertop, die het al moeilijk genoeg heeft met de vorming van een nieuw Zuidafrikaans leger, niet staat te springen.  

X.2. 
Partijleider Kok stond ook niet te springen bij het idee om met de VVD samen te gaan.  

X.3. 
Vandaag staan internationaal opererende bankinstellingen, onder andere ABN Amro, te springen om het sultanaat 7 miljard dollar te lenen voor zijn nieuwe project vloeibaar aardgas naar Japan, China, Korea, Taiwan en mogelijk ook Thailand. 
Betrokkenen zien daarin het bewijs dat rederijen - of het nu gratis is of niet - domweg niet staan te springen om gebruik te maken van een havenontvangstinstallatie. Want het afmeren van een schip kost altijd tijd en geld. 
Dat bedrag is nu op en we zitten te springen om actie te kunnen voeren. 

FR 

XI.1. 
Peu disposé à appliquer une politique dépourvue de moyens, le ministre d'Etat se voit contraint de faire sauter un tabou : la contrainte budgétaire. 
Votre rendez-vous fixé un mois à l'avance " sautera " au dernier moment, ou votre suzerain vous recevra systématiquement en retard, même s'il a le geste de vous offrir un café " pour patienter ".  
A chaque entreprise, à chaque atelier, le soin de fixer son organisation du travail.
Les conventions de branche sautent en conséquence. 

NL 

XII.1. 
Of naar een restaurant of gemeenschapshuis in een van de geplande ronde delen aan de zeezijde, die om de vijfhonderd meter uit de façade vooruit zouden springen.  
Wanneer we met de muis een van de kleine reprodukties aanwijzen, het is een Annunciatie, springt de op een houten paneel geschilderde voorstelling naar voren.  
Haar borsten springen als kadetjes uit haar jak. 
Iedere disgenoot weet zich deze winter bij haar, onder tafel tenminste, toegedekt, want ze laat bij de zitplaatsen aan hoofdeinden en flanken uitbundige golven van rood satijnen stof, als wijde rokjes, uit een simpel wit kleed naar voren springen. 

EN 

XIII.1. 
"Are you going to make love to that chicken?" Henry jumped. It was Donald. "Oh.Hi!" "You look miles away." "I was." 
The footsteps drew nearer. “I think I know who it is,” Corbett whispered. They heard heavy breathing and a figure appeared round the corner, clothed in the grey garb of Godstowe Priory. Corbett glimpsed red cheeks and sparkling eyes behind the wimple. “Dame Catherine!” he exclaimed. The nun stopped, jumped, and gave a small cry, her fingers fluttering to her mouth. 
He was a quiet man, so his sudden bellowed opinions made one jump. 

FR 

XIV.1. 
Lorsqu'il émerge nu d'une bassine en zinc [...], il est évident que l'acteur n'a pas sauté beaucoup de repas [...].  
Ce ciblage permet d'éviter l'éparpillement, et d'aucuns ne s'en plaindront pas, même si d'autres, moins au fait de concepts tenus pour acquis, ou rebelles aux formulations mathématiques, sauteront quelques pages. 

NL 

XV.1 
Elke keer wanneer de broers - veertigers zou je zeggen, maar daar kan men zich in vergissen - het lied weer horen, springen de tranen in hun ogen, denkend aan hun eigen lot.  
Jan Driessen springen de tranen in de ogen als hij over zijn museum vertelt. 
Het bloed sprong uit de wonde. 


EN 

 

XV.1.

The tears jumped into her eyes and she bent her head, hugging her arms to her breasts.

NL 

XVI.1. 
Via de onderkant van de lat sprong de bal terug in het veld.  
Tijdens het op en neer springen van de kogel worden de metaalkorrels op de bodem van de cilinder versplinterd. 
In de slotfase kreeg Kluivert na een voorzet van Van Vossen nog een goede kans, maar de bal sprong van zijn voet af. 

FR 

XVII.1. 
M. Melnik ne cache pas l'admiration qu'il porte au SDECE, ni les réserves que lui inspirent les policiers (" la police, ce sont des fauves mal apprivoisés qui vous sautent à la gorge au moindre risque de faiblesse ", lui confie Jean Verdier à la direction de la Sûreté nationale), encore moins l'animosité qu'il développe envers le préfet de police, Maurice Papon. 


EN 

XVII.1. 
Instead of getting someone to calm me down and talk to me, a whole bunch of them came and jumped on me and rushed me down to the block and left me there. 
A month ago, he feared for his sight, after 2 men jumped on him from behind, squirted superglue into his eyes and demanded cash.  
Malekith despatched a band of assassins to slay the new Phoenix King. They arrived just after the messenger from the shrine and jumped on Caledor by surprise. 
“Maybe we should have jumped him, then perhaps you could have injected him with something.” 
“Their squadriglia gave us some grief. They jumped a bunch of our Gustavs and shot holes in them. Deeply apologetic. Poor visibility, mistaken identification. They thought we were Spitfires. Next day, we jumped them. Two down in flames. Problem solved.” 

NL 

XVIII.2. 
,,Wij - Dirk en ik, de oudsten dus - denken meer na, hebben meer levenservaring. We zeggen wel eens tegen de jongsten 'niet meteen erin springen, eerst eens informatie inwinnen'.''  
De heer Van Erp (VVD):. Ik ben bang dat u  datgene verwoordt wat velen hebben: een soort xenofobie, een angst voor het onbekende. De heer Poppe (SP): Mijnheer Van Erp, ik spring overal zo in, als het moet, zelfs in de Tweede Kamer. 
`Als vereniging waren wij daar ook niet bang voor, toen wij in 1988 besloten hiermee te beginnen. Vooral omdat de wegatletiek een rage werd en er hier in de directe omgeving weinig grote wedstrijden werden georganiseerd. Dat was ook de reden dat wij erin sprongen. In het eerste jaar organiseerden wij alleen een halve marathon. Er namen zo'n 170 lopers aan deel. Het jaar erop besloten wij er een 10 kilometerloop aan toe te voegen, waardoor ons deelnemersveld naar ruim 250 groeide. En nog steeds merken wij als organisatie dat er een lichte stijging in zit. 


FR 

XVIII.1. 
De l'écriture à la réalisation, il n'y a qu'un pas et le producteur le pousse à sauter.  
La Russie, faute peut-être d'avoir résolu ses propres contradictions internes, place ainsi délibérément la barre très haut. Reste à savoir si les Occidentaux, désormais dûment prévenus, accepteront de sauter. 

XVIII.2. 
Il utilise d'abord un appareil de 20 kilos, une boîte 9 12 en bois et un drap noir (" Quand j'ai sauté en marche dans la photographie, elle était en bois "). 
C'est un fil à la patte, qui empêche Mano Solo de tout à fait sauter dans la musique.  

NL 

XIX.1. 
Het is verboden, maar ze doen het toch. Zodra het licht op rood springt, hollen ze op de auto's af en halen die natte spons over de voorruit. 
Maar je bent erlangs en het meest sinister is de plotselinge vrijheid op de weg, het stuur, het gaspedaal, de wijzer die alweer op honderd, honderdtwintig springt. 
Binnen zes jaar worden in de hele stad 11.000 verouderde armaturen vervangen door lampen met een breder bereik. Ook zal de straatverlichting 's avonds later op de nachtstand springen. 
De taxameter moet kunnen worden voorzien van een telwerk voor toeslagen dat onafhankelijk is van de prijsaanwijzing en dat in de stand 'VRIJ' automatisch op nul springt. 
MSC was nog maar nauwelijks bekomen van de schrik of het scorebord sprong al op 0-2. 


EN 

 

XIX.1. 
If using a record anywhere near the performers the vibration can cause the needle to jump.
The needle in the level indicator jumped towards the red.
Vologsky throttled up gently, and the Foxbat shuddered through the sound-gate. There were two minor shock-waves from the nose of the craft, rippling through the cockpit before being shrugged off by the surging momentum of the sleek fuselage. Then, as the Mach-counter needle jumped over the centre position, Vologsky felt the last of the physiological discomforts as his body seemed to become suddenly weightless, oddly detached from his brain and reality.

FR 

XX.1. 
LETTRE internationale est le seul journal qui avait réussi à transpercer le " rideau de fer " et sauté le mur de Berlin pour créer l'espace du dialogue.  
Avant de sauter sur les pavés, il a sauté les frontières, vécu quelques vies, sans doute quelques morts.  


EN 

XX.1.
Bristol Crown Court has heard how Mrs Lorraine Hurkett, 26, and her daughters Sharon, four, and Lisa, two, died after being struck by Flook's Vauxhall Nova when it jumped red lights.
Then, during the night of 21 August 1961, the great concrete blocks were slammed into place and Berlin became the Divided City. Many tried to jump the Wall; some succeeded.

NL 

XXI.1.
 
De bewoner had het raampje van de douchcel ver opengezet. Hierdoor was de leiding bevroren en gesprongen.
De dam-wand die het gif op het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel bij elkaar  moet houden, staat op springen. De druk op die wand is zo groot dat in allerijl maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat zwaar vervuild grondwater in de Hollandse IJssel terecht komt. 


FR 

XXI.1. 
L'énergie accumulée se libère, partiellement, autour de la grande faille de San-Andreas. Un peu comme des bouchons de sécurité qui sauteraient les uns après les autres.  
On est dans le métro. Karol n'a plus rien, plus de femme, plus de maison, de salon, plus de passeport, plus d'argent, il n'est plus personne, les digues sociales ont sauté. 

FR 

XXII.1. 
Charles Bukowski est mort sans avoir cherché à économiser son existence et ses années, passées à éponger tout ce qui fermente et à sauter tout ce qui bouge.  
Mme Streiff, soixante et onze ans, qui a passé douze ans dans la communauté [...], explique comment le gourou " saute sur toutes les femmes qui passent ", alors que Jeff, qui a quitté Mandarom il y a trois ans, raconte comment il a laissé 400 000 francs au mouvement.  

FR 

XXIII.1. 
Un spectacle étrange où la grue énamourée danse en cercle, saute sur une patte et lance son cri de trompette, cou renversé.  
A 2 heures du matin encore, les colliers de perles sautent sur des épaules nues criblées de tâches de rousseur, aux rythmes échevelés de l'infatigable orchestre italien.  


EN  

XXIII.1. 
The Hare jumped up and down and cried, "That's cheating! He's disqualified!" 
Contrary to popular belief, aerobic exercise does not necessarily mean jumping around in your local keep fit class for an hour. 
All the records in that chart are pogo classics, and will get you jumping around like a lunatic, but don't forget Britain's finest purveyors of the pogo: Galliano. If you've ever been to one of their live performances, you will find the band, yourself and the whole of the crowd jumping around like it was a punk reunion. Galliano are the true kings of Nineties pop. 
One shop in the Isle of Man, which never did any stocktaking, unearthed the most wonderful collection of 1920s toys. Someone told them about us and we were sent a tea-chest full of filthy, dirty, celluloid toys. One I specially like was a clockwork bathing lady who jumps about when you turn the key in her back. 

XXIII.2. 
The same interests appear even in slighter work: for instance the backs of the boys jumping to the pipe on an enchanting pelike (fig. 90; one of the new shapes, a version of the one-piece amphora).
 

NL 

XXIV.1 
Hij redde ons tot twee keer toe voor een fiasco omdat de Zweden (Volvo Car Corporation is naast Mitsubishi en de Nederlandsestaat de andere aandeelhouder in NedCar, red.) de zaak tot tweemaal toe bijna hadden laten springen door op het laatste moment met nieuwe eisen te komen.  
De regeringscoalitie van conservatieven en sociaaldemocraten in Turkije staat op springen.  


FR 

XXIV.1. 
Crois-tu que le gouvernement va sauter? (Etcherelli, Frantext)

NL 

XXV.1. 
Maar de straat op het schilderij (van Gustav Wunderwald) is helemaal niet de rue de la Tombe-Issoire, het is getiteld Brücke über die Ackerstrasse, Berlin, uit 1927.Enige gelijkenis met de rue de la Tombe-Issoire is er wel, maar vrij oppervlakkig; het is duidelijk dat er iets anders in het spel moet zijn - onachterhaalbare universaliteiten die gereed lagen te springen op iets in mij dat lag te wachten om besprongen te worden.   


FR 

XXV.1. 
Le virage dangereux va brusquement nous sauter dessus, dès que les pages du scénario vont être transmuées en théâtre, en femmes et en hommes réels qui vont contrefaire les gestes, les paroles, qu'indique le texte.  

FR 

XXVI.1. 
Et de souligner que d'autres très grandes banques dans le monde la Citibank aux Etats-Unis et la Barclays en Grande-Bretagne ont perdu au cours des dernières années une part bien plus importante de leurs fonds propres que le Crédit lyonnais, sans que leurs dirigeants sautent.  

EN 

XXVII.1. 
“When the show started everybody jumped on it and picked up on the things that weren't working.” 
We had sergeants and inspectors jumping on us for the least little thing and very often trying to get us into trouble, whereas young fellows learning the job, what we needed was assistance. 

EN 

XXVIII.1. 
"I'll never play it, though. I mean, I'll get a box sent to me and it might get one spin at home so that I can relax, sort of wipe my brow knowing it doesn't jump, the quality's good and it's loud enough..." 

NL 

XXIX.1.  
In het oog sprong vooral de catastrofe met het Loodswezen, dat na vijf jaar voorbereiding in 1988 zelfstandig werd. 

XXIX.5. 
In Amerika zal de staalvraag dit jaar naar schatting 8 procent toenemen. De Europese fabrikanten springen nu gretig in het gat dat de Amerikaanse industrie zelf niet kan opvullen. 

XXIX.7.  
Tutu constateerde dat het nieuwe bewind de gravy train hooguit even had stopgezet om er zelf op te springen.  
De 'bestuurlijke dollemansrit' die de bouw van het prestigieuze sportcomplex de Scheg in Deventer volgens een plaatselijk raadslid was, heeft uiteindelijk slechts één Deventer wethouder het politieke leven gekost. En zij was vorige week al van de wagen gesprongen door zelf ontslag te nemen. 

XXIX.8.  
Waar het op neerkomt, is dat De Graaff in de bres springt voor de toenmalige procureur-fiscaal Gelinck, die - met succes - indertijd de doodstraf voor Ans van Dijk vorderde. 

XXIX.9. 
Zoals alle solo's exact vijf minuten hadden geduurd en alle duo's tien, zo was ook het uit de band springen al geregeld via programma-onderdeel elf met de notitie 'vrolijkheid' erachter. 

XXIX.12. 
Terwijl haar vriendinnetjes in de straat bikkelden, touwtje sprongen en knikkerden, zat Eva gebogen over Hebreeuwse leerboeken, of naaide ze witte kleden voor de Joodse vrouwenclub. 

XXIX.13. 
In Amerika zal de staalvraag dit jaar naar schatting 8 procent toenemen. De Europese fabrikanten springen nu gretig in het gat dat de Amerikaanse industrie zelf niet kan opvullen. 

XXIX.16. 
De woordvoerders van D66, PvdA en CDA sprongen in het gelid en schetsten haar de machteloosheid van Europa en de noodzaak om Amerika niet los te laten.  
Ik had er genoeg van: bouw ik daar een mooie, magische sfeer en direkt daarna springt iedereen in de houding om dat volkslied te zingen. 

XXIX.17. 
Geen wonder dat de industriële grootverbruikers (met eigen warmte-kracht-eenheden) bijna uit hun vel springen.  


FR  

XXIX.1.  
L'" univers impitoyable " de Mandarom ne saute pourtant pas aux yeux.  
Depuis le début du périple, un signe omniprésent du décalage entre les édits du gouvernement central et la réalité des choses nous saute aux yeux à chaque village, aussi petit soit-il: la désormais sacro-sainte antenne parabolique destinée à recevoir les émissions de télévision émises par satellite. 

XXIX.2.  
Le verrou de la peur a sauté pour donner naissance à une presse pluraliste, certes terriblement démunie et parfois outrageante, mais qui a le mérite d'exister face à une télévision d'Etat sclérosée, qui, elle, n'a rien perdu de ses vieilles habitudes. 
La passation de pouvoirs n'avait pas été simple, puisque M. Bariani avait tenté, en vain, de faire sauter le verrou de la limitation à quatre ans du mandat présidentiel, instauré en 1959 pour conjurer le syndrome Herriot [...]. 

XXIX.3. 
Agriculteurs et par le fait très attachés au rythme des saisons, les Egyptiens furent les premiers à sauter le pas, et à préférer le Soleil à la Lune.  
Ulcérés, " traumatisés " par ce dernier épisode des tiraillements et des rivalités au sein de l'UDF, un certain nombre de députés PR semblent bien décidés, aujourd'hui, à sauter le pas et à réaffirmer leur identité en plaidant en faveur de la constitution d'un groupe parlementaire autonome. 

XXIX.5.
Si vous avez si vite sauté dans la brèche pour croire que le dominant en vous est soudain apparu au monde alors que vous fessiez votre copine, c’est justement que brèche il y avait, et très probablement, elle venait d’un stress dans la dure compétition entre mâles à laquelle nous sommes soumis.
(Google [mehere.free.fr/alamut/2-bdsm/dominateurs_et_males_dominants.pdf])

XXIX.7.  
Alors, vous allez vous demander: est-elle vraiment antifasciste? Bien sûr que je le suis, dans la mesure où le fascisme a nié toute liberté et mené à la violence, mais ne comptez pas sur moi pour sauter en marche dans le train de la rhétorique antifasciste, il y a trop d'hypocrites sur ce train-là!  
En 1975, Peter Gabriel, que personne n'a jamais pris pour un imbécile, décida de sauter du train en marche. 

XXIX.10. 
S'il s'agit bien de sauter dans le vide, des pistes se dégagent, nimbées d'utopie sérieuse, ou terriblement pragmatiques.  

XXIX.11. 
Ils réussiront bien à me faire sauter la caisse.  
Si on faisait n'importe quoi en termes d'indications et de prix, on risquait de faire sauter la caisse, expliquait René Teulade, ministre des affaires sociales, dans un entretien au Monde, le 14 octobre 1993. 
Venez m'interviewer, en direct, sinon je lui fais sauter le " caisson ".  

XXIX.12. 
Aujourd'hui, recueillie par une mission humanitaire, elle apprend à lire et à écrire et saute à la corde pendant les récréations. 
 


EN 

XXIX.4.  
There had been suggestions that directors had jumped the gun by putting a figure to the fraud before Coopers had completed its report. 
Does my right hon. Friend agree that, although I welcome the economic measures to assist the Soviet Union — granted, as he rightly says, because of the courage of President Yeltsin in implementing his reforms — the other side of the coin is that it would have been a terrible mistake if we had jumped the gun and granted the assistance before the reforms were implemented? 

XXIX.6. 
Because the common holly, Ilex aquifolium, has been around a long time and produced many ornamental varieties, you will find quite a few with fancy botanical names. Sometimes they sound feminine, as in “Myrtifolia Aurea”, but don't jump to conclusions because this particular cultivar is male. 
When letters were stolen from the Princess Royal in April, Miss Joyce was questioned by police and some newspapers jumped to the wrong conclusion that she was responsible. 

XXIX.7.  
THE Pru is jumping on the green bandwagon and as one of Britain's major motor insurers is encouraging car owners to convert their vehicles to unleaded petrol. 
As the patents had run out on many ICI fibre Products, so competitors had jumped on the bandwagon and started building plants at a frenzied pace. 
Surrey-based Specialix Ltd, UK manufacturer of intelligent input/output controllers has pulled out of ACE: marketing director, Ian Cummins says “ACE was initially a good idea if everyone had worked together. We jumped on board in the early days because of MIPS and the business we did with them.”

XXIX.13.
“It seems to me,” said Daddy, “that I shall have to get a new van that will go under the bridge. I need one. Then I shall be able to take my stuff into Stowbridge, and Brenda to Brownies at the same time.” Brenda jumped for joy. “Oh, will you, Daddy?” she cried. “Please, please do!”

XXIX.14. 
My heart always jumped with fright whenever I saw one of my poems in print, because I was sure it would contain one of the misprints whose steady drizzle has haunted my work all my life.But this was all-correct. My heart kept jumping as I read it, remembering Dana and our many days and nights together. 

XXIX.15. 
After 20 years at Data General Corp, where he was most recently director of Unix Development and acting director of the Database Engineering unit at the company's Research Triangle Park, North Carolina base, John Pilat has jumped ship to become vice-president of Redwood Shres-based Oracle Corp's Hewlett-Packard Products Division. 
Having entered the Merchant Navy at the age of fifteen, he had jumped ship into the US Navy and ended in the Royal Navy for whom he played seventeen seasons of rugby.

XXIX.16.
On 23 October 1940, with France effectively under German control and Mussolini's troops about to invade Greece, Franco and Hitler met on the Hispano-French border, at the railway station in Hendaye. Franco is said to have arrived an hour late for his appointment with the Führer. According to some versions, this was a deliberate indication of Spain's refusal to jump to attention at Hitler's least whim.

XXIX.18. 
She could hear the occasional snort and stamp of a pony, then jumped out of her skin, as something cold and snakelike was thrust into her hand. 
“Try the calamares,” he suggested, pointing to the rings fried in batter. Maggie nearly jumped out of her skin. She knew what calamares was— it was squid!” 

XXIX.19. 
There are times when your life seems to jump tracks. 
“Although that album kind of jumped the tracks for the band, it allowed me to feel that I could do whatever sprung to mind, whatever made sense for me.” 

XXIX.20. 
Then we were staggering into a hospital casualty department and I was grateful Bunny was there — they can be dangerous places on a Friday night. Rayleen helped too, or rather her uniform did, giving us a pseudo-official status which meant we could jump the queue. 
My reason for mentioning queues, however, is that there are ways in which a human queue might be stabilised which are unlikely to operate among animals. Some possibilities are as follows: (i) A man stays in line because he has been taught that it is wrong not to. (ii) A man who jumps the queue will acquire a reputation which will damage him in later social contacts. (iii) A man who attempts to jump the queue will be restrained by the police. (iv) Any attempt to jump the queue will be resisted by all other members. The first three of these possibilities explain stability by events external to the queue itself.